ประชาสัมพันธ์ล่าสุดหอพักนักศึกษา

กําหนดเวลาการลงชื่อเข้าอยู่หอพักนักศึกษาและเวลาชําระเงินค่าบํารุงหอพักนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศจากหน่วยบริการหอพักนักศึกษา เรื่อง กําหนดเวลาการลงชื่อเข้าอยู่หอพักนักศึกษาและเวลาชําระเงินค่าบํารุงหอพักนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งนักศึกษาหอพักที่มีความประสงค์จะขออยู่หอพักต่อในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สามารถติดต่อขอ ลงชื่ออยู่หอพักต่อ ระหว่างวันที่ 14-22 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ณ หน่วยบริการหอพักนักศึกษา ห้องเบอร์ 6 (ชั้นล่าง) อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการนี้ ขอให้นักศึกษาที่ค้างชําระเงินค่าหอพักทุกภาคการศึกษาให้ ชําระเงินให้ เรียบร้อย ก่อนลงทะเบียนเข้าอยู่หอพัก โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
1. ให้นักศึกษาหอพักเตรียมบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนเพื่อยืนยันก่อนลงทะเบียนใน แบบฟอร์มยืนยันการเข้าอยู่หอพัก
2. นักศึกษาที่จะไม่ประสงค์ที่จะอยู่หอพักจะต้องลงรายชื่อแจ้งความประสงค์ไม่อยู่ต่อพร้อมเซ็นคืน กุญแจหอพัก ในวันและเวลาที่กําหนดเท่านั้น
3. ไม่อนุญาตให้ลงลายมือชื่อแทนกัน ต้องลงด้วยตนเองเท่านั้น

สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะอยู่หอพักนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปี การศึกษา 2563 ให้ติดต่อขอลงชื่อได้ที่หน่วยหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 14-22 ตุลาคม 2563 เท่านั้น และจะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และชําระเงินค่าบํารุงหอพัก จํานวน 2,000 บาท/ราย (ค่าบํารุงหอพัก จํานวน 2,000 บาท) ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ งานการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และติดต่อตรวจสอบการเข้าพักได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะไม่อยู่หอพัก ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้ นักศึกษามาแจ้งชื่อออกจากหอพักให้เรียบร้อย สามารถลงชื่อได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา (ชั้นล่าง) งานหอพัก นักศึกษา ห้องเบอร์ 6 ระหว่างวันที่ 14-22 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
1. ลงชื่อแจ้งออกให้เรียบร้อย
2. ส่งคืนกุญแจประตูห้องพักให้เรียบร้อย
3. กุญแจตู้เสื้อผ้าและโต๊ะคอมให้เสียบไว้ดังเดิมไม่ต้องนํามาส่ง

หมายเหตุ
กําหนดรับสมัครนักศึกษาหอพัก ระหว่างวันที่ 14-22 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ณ ห้องเบอร์ 6 อาคารหอพักนักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ งานการเงิน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และติดต่อตรวจสอบการเข้าพักได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

เอกสารที่แนบมาด้วย :

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กําหนดเวลาการลงชื่อเข้าอยู่หอพักนักศึกษาและเวลาชําระเงินค่าบํารุงหอพักนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563