การขอคงสภาพชมรมและการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

การขอคงสภาพชมรมและการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อให้การดำเนินการขอคงสภาพชมรม และการจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเียบร้อย และสอดคล้องกับข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงขอให้นักสึกาาที่ประสงค์จะขอคงสภาพชมรมและจัดตั้งชมรมใหม่ ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 มกราคมพ.ศ.2561

สามารถอ่านรายละเอียดของประกาศ ฯ และการปฏิบัติ ได้ที่ https://goo.gl/QM7K74

ข้อมูล : หน่วยส่งเสริมกิจกรรมชมรม งานกิจกรรมนักศึกษา
สอบถาม : 📞 056-717100 ต่อ 5114