ทุนนักศึกษาล่าสุด

การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2562

การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน กองทุน มูลนิธิ และโครงการต่างๆ บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสังคมโดยรวม

คุณสมบัตินักศึกษาทุนการศึกษา พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 5
2. มีความขัดสนหรือครอบครัวมีรายได้น้อย
3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย
4. มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ให้ถือว่าได้ผ่านเกรดเฉลี่ย 2.00
5. มีความขยันหมั่นเพียร และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
6. นักศึกษาต้องไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา
7. นักศึกษาต้องไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง และไม่เคยได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่ความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท
8. นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนและทุนส่งเสริมการศึกษาอื่นใด กรณีนี้ไม่รวมถึงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กำหนด

ขั้นตอนและระยะเวลาการรับสมัคร
1. ให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา (ห้องหมายเลข 6 ชั้นล่าง) อาคารกองพัฒนานักศึกษา หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pcru.ac.th หรือ https://th-th.facebook.com /dsd.pcru.news หรือ facebook : งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ PCRU ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562
2. ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน พร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตรแสดงความคิดเห็นในหนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตร สำหรับนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
3. ให้นักศึกษาส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา (ห้องหมายเลข 6 ชั้นล่าง) อาคารกองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และถ้าหากหลักฐานแนบส่งไม่ครบ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์
4. ให้นักศึกษาติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ ได้จาก www.pcru.ac.th หรือ https://th-th.facebook.com/dsd.pcru หรือ facebook : งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ PCRU หรือ ประชาสัมพันธ์จากคณะที่นักศึกษาสังกัด
5. ให้นักศึกษาติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน การศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จาก www.pcru.ac.th หรือ https://th-th.facebook.com/dsd.pcru หรือ facebook : งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ PCRU

 

เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง :

1. ประกาศ ฯ การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีการศึกษา 2562

2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

ข้อมูล : หน่วยทุนนักศึกษา งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ