การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน กองทุน มูลนิธิ บริษัท ธนาคาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และโครงการต่างๆ บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสังคมโดยรวม

คุณสมบัตินักศึกษาทุนการศึกษา พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 5
2. มีความขัดสนหรือครอบครัวมีรายได้น้อย
3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย
4. มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ให้ถือว่าได้ผ่านเกรดเฉลี่ย 2.00
5. มีความขยันหมั่นเพียร และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
6. นักศึกษาต้องไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา
7. นักศึกษาต้องไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง และไม่เคยได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่ความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท
8. นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนและทุนส่งเสริมการศึกษาอื่นใด กรณีนี้ไม่รวมถึงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กำหนด

ขั้นตอน ระยะเวลาการรับสมัคร สัมภาษณ์ และติดตามผล
1. ให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา (ห้องหมายเลข 6 ชั้นล่าง) อาคารกองพัฒนานักศึกษา หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pcru.ac.th หรือ https://th-th.facebook.com /dsd.pcru.news หรือ facebook : งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ PCRU รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2563(ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2563)
2. ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน พร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตรแสดงความคิดเห็นในหนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตร สำหรับนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
3. ให้นักศึกษาส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ในวันที่ 15-16 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.30 น. และ เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา (ห้องหมายเลข ๖ ชั้นล่าง) อาคารกองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และถ้าหากหลักฐานแนบส่ง ไม่ครบจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์
4. ให้นักศึกษาติดตามประกาศหรือประชาสัมพันธ์ของคณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อเตรียมเข้ารับ การสัมภาษณ์ต่อไป
5. ให้นักศึกษาติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน การศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้จาก www.pcru.ac.th หรือ https://th-th.facebook.com /dsd.pcru.news หรือ facebook : งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ PCRU

หลักฐานที่ต้องแนบท้ายหลังใบสมัคร ได้แก่
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนสะสม ของปีที่ผ่านมา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้รับรองรายได้ จำนวน 1 ฉบับ
6. ภาพและหลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสา(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. อื่นๆ กรณี บิดา/มารดาหรือ บุคคลพิการที่อยู่ในความดูแลของบิดา/มารดา
1) •หย่าร้าง (สำเนาใบสำคัญการหย่า) จำนวน 1 ฉบับ
2) •เสียชีวิต (สำเนาใบมรณะบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตรา “ตาย”) จำนวน 1 ฉบับ
3) •พิการ (สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ : หลักฐานแนบใบสมัคร ข้อที่ 1 – 4 ให้นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อ-สกุลให้เรียบร้อย
หลักฐานแนบใบสมัคร ข้อที่ 5 ให้เจ้าของบัตรเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง
หลักฐานแนบใบสมัคร ข้อที่ 6 ให้เจ้าของเอกสารเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง
ส่วนสำเนาใบมรณะบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตรา “ตาย” นั้น ให้นักศึกษาเป็นผู้รับรอง

     

ข้อมูลโดย หน่วยทุนนักศึกษา