ทุนนักศึกษา

การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน กองทุนมูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่จะสมัครขอรับทุนการศึกกษาดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

1. อ่านและดำเนินการตามประกาศ ฯ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยละเอียด ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดประกาศ ได้ที่ ประกาศ ฯ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

2. สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยทุนนักศึกษา ห้อง 6 ชั้นล่าง อาคารกองพัฒนานักศึกษา หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 กันยายน 2561

3. ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2561 ณ ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา ห้อง 6 ชั้นล่าง อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และถ้าหากหลักฐานแนส่งไม่ครบ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

ข้อมูล : หน่วยทุนนักศึกษา