ทุนนักศึกษา

การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอความอนุเคราะห์ให้กองพัฒนานักศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงดำเนินการจัดทำประกาศเพื่อรับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณา ดังประกาศต่อไปนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 5.3 ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จัดสรรให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ หรือตามที่หน่วยงานของรัฐ เอกสารชน หรือมหาชน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเป็นต้นไปจนครบภาคการศึกษาของหลักสูตรตามเงื่อนไข ทั้งนี้ ผู้รับทุนไม่เสียสิทธิในการรับทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งเงินกู้ยืมจากรัฐบาล และไม่มีพันธะหรือข้อผูก ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทและคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการศึกษา
การพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีดังนี้
1. กีฬา
2. การประกวดรางวัลทางวิชาการ
3. การแสดง
4. ความเป็นผู้นำ
5. ความกตัญญู
6. ความเสียสละ
7. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จัดสรรให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ หรือตาที่หน่วยงานของรัฐ เอกสาชน หรือมหาชน ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในขณะที่ศึกษา ในมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐ มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักศึกษาอื่นๆ

การตัดสิทธิ การได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
1. มีคะแนนเฉลี่ยเมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 2.20) หรือ
2. สอบตกหรือได้คะแนน E ในรายวิชาที่เรียน หรือ
3. มีความประพฤติไม่เรียบร้อย ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ไม่สามารถเป็นตัวย่างที่ดีแก่นักศึกษาทั่วไปหรือไม่ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย หรือ
4. พักการเรียน หรือไม่มาเรียนระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือ
5. เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
1. ผลการพิจารณาคัดเลือก ตัดสิน หรือตัดสิทธิ การให้ทุนของคณะกรรมการจัดทุนอุดหนุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีคำสั่งแต่งตั้งขึ้น ถือเป็นการสิ้นสุด
2. ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ไม่เสียสิทธิในการรับทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งเงินทุนกู้ยืมจากรัฐบาล
3. ทุนอุดหนุนการศึกษาตามข้อบังคับนี้ ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนคืน

แนวทางในการพิจารณา
1. นักศึกษาสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาผ่านคณะที่นักศึกษาสังกัดและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจากคณะ
2. เสนอคณะกรรมการทุน (ข) ประเภททุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พิจารณา

หลักฐานแนบใบสมัคร
1. ใบรายงานผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี ให้แนบมาด้วย
6. สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ เอกสารที่ได้รับรางวัลระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 1 แฟ้ม
7. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ
8. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว(ติดในใบสมัครให้เรียบร้อย จำนวน 1 รูป
หมายเหตุ : หลักฐานแนบใบสมัคร ข้อที่ 1 – 6 ให้นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อ-สกุลให้เรียบร้อย

ส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หรือวันที่ คณะที่นักศึกษาสังกัดกำหนดส่ง ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัด

อ่านรายละเอียดประกาศ ได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ ใบสมัครผู้ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจาปีการศึกษา 2561

ข้อมูล : หน่วยทุนนักศึกษา