ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ก่อตั้งขึ้นโดยลูกหลานตระกูลสุพุทธิพงศ์ และพนักงานในเครือบริษัท นานมี จำกัด เมื่อ พ.ศ.2550 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของอดีตท่านประธานตั้งเซ็กกิม (ทองเกษม สุพุทธิพงศ์) ผู้ก่อตั้งกิจการในเครือบริษัท นานมี ที่มุ่งหมายเกื้อกูลประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีจริยธรรมแต่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสด้านการศึกษาที่สูงขึ้น และนำความรู้ความสามารถที่ได้รับ มาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมในอนาคต มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2561 มูลนิธิตั้งเซ็กกิมได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสด้านการศึกษาสูงขึ้น เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าไม่ต่อเนื่อง สำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพัน รวมจำนวน 20 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท รวม 160,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดหยุ่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)
4. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มที่ออกโดยมูลนิธิฯ และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้สมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา และสถาบันการศึกษา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
4. จดหมายจากทางสถาบันการศึกษาว่าเป็นนิสิต / นักศึกษาที่มีความลำบากจริง และมีผลการเรียนรวมทั้งความประพฤติที่ดี สมควรได้รับทุน
5. เรียงความหัวข้อ “สัตว์มีค่า….ป่ามีคุณ” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครขอรับทุน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

นักศึกษาที่สนใจสามารถ อ่านรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ให้นำส่งคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ภายในระยะเวลาที่คณะกำหนด

และให้คณะคัดเลือกพร้อมนำส่งเอกสารการสมัครมายัง หน่วยทุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561

ข้อมูล : หน่วยทุนนักศึกษา และ มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)