รับสมัครนักศึกษาทุนพิการ ประเภทค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาทุนพิการ ประเภทค่าเล่าเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
(รายเก่าต่อเนื่องและรายใหม่)
สามารถติดต่อขอรับเอกสารแบบแสดงความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และให้นักศึกษาส่งแบบแสดงความจำนง พร้อมหลักฐาน
ที่งานหน่วยทุนนักศึกษา ห้องหมายเลข 6 ชั้น 1
อาคารกองพัฒนานักศึกษา
***ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565***
หมายเหตุ : แนบหลักฐาน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. บัตรลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน
(ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565)
***ให้นำบัตรตัวจริงมาแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าวให้***
ดาวน์โหลดเอกสาร