ทุนนักศึกษา

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิเทสโก้ เพื่อไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในสถาบันอุดมสึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2561
ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุนละ 15,000 บาท/ปี
– วิสวกรรมศาสตร์
– เกษตรศาสตร์และการประมง
– อุตสาหกรรมการเกาตร
– คหกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการ
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– เภสัชศาสตร์
– บริหารธุรกิจ

คุณสมับติผู้ขอรับทุนใหม่(เฉพาะปี 3)

ให้นักศึกษาแจ้งให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่

หรือติดต่อรับเอกสารได้ที่
1. หน่วยทุนนักศึกษา ห้อง 6 ชั้นล่าง อาคารกองพัฒนานักศึกษา
2.คณะที่นักศึกษาสังกัด โดยมี 3 คณะ ดังนี้ 1. คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี 2.คณะวิทยาการจัดการ 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดยให้ส่งผ่านทางคณะ โดยติดตามประกาศหรืออแจ้งจากคณะว่าให้นักศึกษาส่งวันไหน โดยกองพัฒนานักศึกษาจะรวบรวมส่งไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ข้อมูล : หน่วยทุนนักศึกษา