ส่งหลักฐานการรับเงินทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์: แจ้งนักศึกษาที่จะมาติดต่อขอส่งหลักฐานการรับเงินทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 (กำหนดวันส่งหลักฐานให้ส่งหลังจากเสร็จพิธีรับมอบทุนการศึกษาในวันที่ 25 ธันวาคม 2561)
ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับเอกสาร 2 รายการ คือ (1) ใบสำคัญรับเงิน (2) หนังสือขอขอบพระคุณฯ คนละ 1 ฉบับ และเขียนข้อความดังตัวอย่างที่ติดให้ดู (กรณีหนังสือขอขอบพระคุณ สามารถเขียนเพิ่มเติมได้)

2. เขียนเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเรียงเอกสารดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)
2.1 หนังสือขอขอบพระคุณ ให้ติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว กับหนังสือขอขอบพระคุณให้เรียบร้อยแล้ว
2.2 ใบสำคัญรับเงิน ให้กรอกจำนวนเงินให้ถูกต้องตรงกันกับยอดเงินทุนที่นักศึกษาได้รับ
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
2.4 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เป็นชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาทุนเท่านั้น)
2.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 2.3-2.4 ให้นักศึกษาลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

3. เอกสารดังกล่าวข้างต้น ต้องส่งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

4. อื่นๆ หนังสือขออนุญาตเวลาเรียน เพื่อขออนุญาตเวลาเรียน ให้นักศึกษามาติดต่อขอรับที่นี่ ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 25611

การแต่งกาย : ให้สวมเครื่องแบบนักศึกษาหรือชุดสุภาพในการไปติดต่อราชการ

ข้อความสำคัญ
“สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องอ่านและทำความเข้าใจ หากนักศึกษาที่มีประกาศรายชื่อขอรับทุนการศึกษาแล้ว ไม่เข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ซึ่งกำหนดจัดในอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว”

เว้นแต่ว่า นักศึกษาติดฝึกงานอยู่ต่างจังหวัดมีเหตุผลจำเป็นอันเหมาะสมไม่สามารถมารับทุนในวันดังกล่าวได้และติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเหตุจำเป็นนั้น จะยังคงได้รับสิทธิ์นั้นอยู่