ทุนนักศึกษาล่าสุด

เงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทําโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2562

นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา(ประเภทค่าเล่าเรียน) ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2562 ให้นักศึกษาต้องส่งแบบแสดงความจํานงขอรับทุนการศึกษาที่ หน่วยทุนนักศึกษา ห้อง 6 ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถดาวโหลดแบบแสดงความจำนง ฯ ได้ที่ แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ข้อมูล หน่วยทุนนักศึกษา