ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

การแจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี และขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นิสิต นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบและจัดส่งรายชื่อนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี และจำนวนเงินที่ขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศแจ้งนักศึกษาพิการ ที่มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ดังนี้
1.ให้นักศึกษาติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ที่ หน่วยทุนนักศึกษา ห้อง 6 ชั้นล่าง อาคารกองพัฒนานักศึกษา หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.pcru.ac.th หรือ https://th-th.facebook.com/dsd.pcru ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560
2.ให้นักศึกษาติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินิสิต นักศึกษาพิการ จากเว็บไซด์ https://th-th.facebook.com/dsd.pcru บอร์ดประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา และบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องหน่วยทุนนักศึกษา ห้อง 6 ชั้นล่าง อาคารกองพัฒนานักศึกษา ภายในเดือนสิงหาคม 2560 ทั้งนี้ ให้นักศึกษาติดตามผลการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เอกสารแนบ :

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การแจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านประกาศได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/scholarship/dsdpcru2560_disabledstudents_2560_20072560_001.pdf

2.แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดได้ที่ http://dsd.pcru.ac.th/files/2560/scholarship/dsdpcru2560_disabledstudents_2560_20072560_002.pdf

แหล่งข้อมูล : หน่วยทุนนักศึกษา