ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม ปี 2562

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัมนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้เชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมครั้งแรก ประจำปี 2562 หลังจากได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง