ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม ปี 2562ล่าสุด

การออกเยี่ยมเยือนนักเรียนทุนพระราชทาน นักเรียนทุนประเภทเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกเยี่ยมเยือนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนทุนครอบครัวประสบสาธารณภัย และนักเรียนทุนประเภทเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีผลการเรียน จำนวน 5 คน แต่ในวันนี้มีนักศึกษาติดภารกิจต้องฝึกภาคปฏิบัติในต่างจังหวัด ไม่สามารถกลับมาพบคณะกรรมการได้จำนวน 2 คน ซึ่งบรรยากาศการเยี่ยมเยือนนักเรียนทุนพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย