กยศ. และ กรอ.ล่าสุด

การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้ว) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้ว)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้ว) ที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการอ่านรายละเอียดและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร

2. กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้ว) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

3. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2563 กยศ.101  ดาวน์โหลดเอกสาร

4. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.102 ดาวน์โหลดเอกสาร

5. หนังสือแสดงความคิดห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา กยศ.103 ดาวน์โหลดเอกสาร

6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร

7. ตัวอย่างการกรอกรายได้ต่อครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร

8. ขั้นตอนการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

9. คู่มือการใช้ระบบงาน ระบบการให้กู้ยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Studentloan) ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ
ข้อ 3 – 6 ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกรอกข้อมูลและส่งตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ พร้อมทั้งการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan และปริ้นมาส่งด้วยในคราวเดียวกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร. 056-717100 ต่อ 5103 หรือ 056-717144

ข้อมูลโดย นางพรรณณิชา คลังตุ๊ย