ล่าสุดหอพักนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าอยู่หอพัก ประจำภาคการศึกาาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 และได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา เรียบร้อยแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. นักศึกษาหอพักทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก ต้องชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 2,000 บาท และมีกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ งานการคลังตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ก่อนเวลา 15.00 น. ของทุกวัน
3. นักศึกษาสามารถขนสัมภาระของใช้ที่จำเป็น เข้าหอพักได้ ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563
4. ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอยู่หอพักมาติดต่อรายงานตัวเพื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าอยู่หอพัก ได้ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา ห้องเบอร์ 6 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563 ตามวันและเวลาราชการ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยหอพักนักศึกษา ห้องหมายเลข 6 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ช่องทางข้อความ Facebook : หน่วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัเพชรบูรณ์

เอกสารที่แนบมาด้วย :
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูล หน่วยบริการหอพักนักศึกษา