ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 18 เรียบร้อยแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านประกาศ ฯ และตรวจสอบรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ที่นี่
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. คณะครุศาสตร์ ได้ที่นี่
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ที่นี่
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. คณะวิทยาการจัดการ ได้ที่นี่
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ที่นี่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่
กยศ. ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการ ดังนี้
1. ผู้กู้ยืมรายใหม่ทำการเปิดสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย โดยทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการเปิดสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. ผู้กู้ยืมรายเก่าที่มีสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กองทุนฯ อยู่แล้ว แต่บัญชีอยู่ต่างจังหวัดสามารถมารับบริการเปิดสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เอกสารที่ผู้กู้ยืมต้องเตรียมมาในวันเปิดสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
3. ผู้กู้ยืมที่ทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้มารับสมุดบัญชี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์
4. กรณีผู้กู้ยืมรายเก่ามีสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กองทุนฯ ของธนาคารกรุงไทยแล้วไม่ต้องเปิดสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใหม่สามารถใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มเดิมได้ ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการ ข้อ 5 – 8
5. ผู้กู้ยืมดำเนินการบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e–Studentloan และสั่งพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan สัญญามี 6 หน้า โดยสั่งพิมพ์หน้า – หลัง ก็จะเป็นฉบับละ 3 แผ่น สั่งพิมพ์สัญญา ทั้งหมดจำนวน 3 ฉบับ ในระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2563 (ขั้นตอนการบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e–Studentloan)
6. ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ำประกัน มาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารสถานศึกษา ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารมาในวันทำสัญญากู้ยืมเงิน ดังนี้
6.1 สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. พิมพ์ผ่านระบบ e–Studentloan (ห้ามเขียนข้อมูลใดๆ ในเอกสารสัญญา กยศ. ก่อนโดยเด็ดขาด) จำนวน 3 ฉบับ
6.2 สำเนาเอกสารประกอบแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. พร้อมทั้งรับรองสำเนาเอกสาร ทุกฉบับมาให้เรียบร้อย จำนวน 3 ฉบับ (ตัวอย่างการถ่ายสำเนาและการรับรอบสำเนา)
6.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
ข้อพึงระวัง : ตรวจสอบวันบัตรหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน
7. ผู้กู้ยืมดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยไม่เกินจำนวนที่สถานศึกษาเรียบเก็บผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา)
8. ผู้กู้ยืมมาลงลายมือชื่อเอกสารแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หมายเหตุ
1. ขั้นตอนการบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e–Studentloan อ่านได้ที่นี่
2. ตัวอย่างการถ่ายสำเนาและการรับรอบสำเนา ดูตัวอย่างได้ที่นี่
3. ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา อ่านได้ที่นี่

 

 

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า
กยศ. ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการ ดังนี้
1. ผู้กู้ยืมดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยไม่เกินจำนวนที่สถานศึกษาเรียบเก็บผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา)
2. ผู้กู้ยืมมาลงลายมือชื่อเอกสารแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงิน ฯ ได้ที่ ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

 

 

ข้อมูล : หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.