กยศ. และ กรอ.ล่าสุด

รับเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คืน

แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ติดต่อรับเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คืน
 
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมประกายเพชร
1. เลขที่แบบยืนยัน 1 – 1000 เวลา 13.00 น.
2. เลขที่แบบยืนยัน 1001 – 1609 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
หมายเหตุ :
1. กรณีนักศึกษาติดฝึกสอน หรือฝึกงาน ต่างจังหวัดสามารถให้ตัวแทนหมู่เรียนรับเอกสาร แทนได้
2. กรณีไม่สามารถมารับเอกสาร ในวันดังกล่าวได้ ให้ติดต่อรับเอกสารได้ที่ งาน กยศ. ห้องหมายเลข 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2562 เท่านั้น
 
สามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับเอกสารแบบลงทะเบียน ฯ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ที่ รายชื่อเพื่อรับเอกสารแบบลงทะเบียน ฯ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 
ข้อมูล : นางพรรณณิชา คลังตุ้ย