กยศ. และ กรอ.ล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ลักษณะที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมตามระเบียบ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการดําเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืม เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 18 เรียบร้อยแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อ่านประกาศ ฯ และตรวจสอบรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่
กยศ. ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการ ดังนี้
1. ผู้กู้ยืมรายใหม่ทำการเปิดสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย โดยทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการเปิดสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. ผู้กู้ยืมรายเก่าที่มีสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กองทุนฯ อยู่แล้ว แต่บัญชีอยู่ต่างจังหวัดสามารถ มารับบริการเปิดสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เอกสารที่ผู้กู้ยืมต้องเตรียมมาในวันเปิดสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดังนี้
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. ผู้กู้ยืมที่ทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้มารับสมุดบัญชี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4. กรณีผู้กู้ยืมรายเก่ามีสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กองทุนฯ ของธนาคารกรุงไทยแล้วไม่ต้องเปิดสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใหม่สามารถใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มเดิมได้ ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการ ข้อ 5 – 8
5. ผู้กู้ยืมดำเนินการบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e–Studentloan และสั่งพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง สัญญามี 6 หน้า แต่ให้พิมพ์หน้า – หลัง ก็จะเป็นฉบับละ 3 แผ่น ให้พิมพ์สัญญา ทั้งหมดจำนวน 3 ฉบับ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 (ขั้นตอนบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e–Studentloan)
การพิมพ์สัญญามี 2 ทางเลือกดังนี้
5.1 นักศึกษาสั่งพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน กยศ.ด้วยตนเอง ตั้งค่าการพิมพ์ กระดาษขอบบน ขอบล่าง ขอบซ้าย และขอบขวา เป็น 0 ไม่พิมพ์วันที่ ไม่พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ ไม่พิมพ์เลขหน้า ให้พิมพ์ หน้า – หลัง จำนวน 3 ฉบับ
5.2 นักศึกษาไปติดต่อขอพิมพ์เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ที่ร้านถ่ายเอกสาร (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพราะที่ร้านจะพิมพ์สัญญาถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 3 ฉบับ
6. ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ำประกัน มาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารสถานศึกษา ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารมาในวันทำสัญญากู้ยืมเงิน ดังนี้
6.1 สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. พิมพ์ผ่านระบบ e–Studentloan (ห้ามเขียนข้อมูลใดๆ ในเอกสารสัญญา กยศ. ก่อนโดยเด็ดขาด) จำนวน 3 ฉบับ
6.2 สำเนาเอกสารประกอบแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. พร้อมทั้งรับรองสำเนาเอกสาร ทุกฉบับมาให้เรียบร้อย จำนวน 3 ฉบับ (ตัวอย่างการถ่ายสำเนาและการรับรอบสำเนา)
6.3 กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล มาด้วย
ข้อพึงระวัง : ตรวจสอบวันบัตรหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนของผู้คำประกัน
7. ผู้กู้ยืมดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยไม่เกินจำนวนที่สถานศึกษาเรียบเก็บผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 (ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา)
8. ผู้กู้ยืมมาลงลายมือชื่อเอกสารแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หมายเหตุ : ดูตัวอย่างการถ่ายสำเนาและการรับรอบสำเนา ได้ที่ ตัวอย่างการถ่ายสำเนาและการรับรอบสำเนา

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า
กยศ. ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการ ดังนี้
1. ผู้กู้ยืมดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยไม่เกินจำนวนที่สถานศึกษาเรียบเก็บผ่านระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 (ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา)
2. ผู้กู้ยืมมาลงลายมือชื่อเอกสารแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงิน ฯ ได้ที่ ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

 

ข้อมูล หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.