กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 35

อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ขอมน้อย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ณ บ้านแม่ทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาได้ทำงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น สามารถวางแผนการดำเนินงานและรู้จักการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกันได้ เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย และความสามัคคีของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยผ่านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์นำไปสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม ต่อไป

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง เข้าร่วมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ ช่วงเช้าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการ ได้มีการปล่อยปลา ต่อด้วยกิจกรรม “ราชภัฏรวมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านแม่ทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง