มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วย มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาชาย  ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 75 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา
 
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็น นิสิต นักศึกษา(ชาย) ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นปีที่ 2 (หลักสูร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี) ในปีการศึกษา 2562 ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย และปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบันอุดมศึกษา
5. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากสถาบันและ/หรือหน่วยงานอื่นใดในปีที่รับทุน
7. ไม่เป็นผู้ได้รับโทษหรือเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือโทษอื่นใด
อ่านรายละเอียดประกาศ ฯ ด้ที่นี่
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ได้ที่นี่

หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยทุนนักศึกษา ห้อง 6 ชั้นล่าง อาคารกองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
นักศึกษาสามารถเขียนและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ณ หน่วยทุนนักศึกษา ห้อง 6 ชั้นล่าง อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เโดยส่งเอกสารด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่ดูแลงานทุนเท่านั้น
 
ข้อมูลโดย นางสาวสำเนียง สุขเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป