กยศ. และ กรอ.

กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์!! การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี (รอบเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์!! การใ

Read More
กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์!! การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ (รอบเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์!! การใ

Read More
กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

📣ประกาศ!! การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📣ประกาศ!! กา

Read More
กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

📣ประกาศ!! การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📣ประกาศ!! กา

Read More
กยศ. และ กรอ.ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

📣ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งาน ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

📣ประชาสัมพัน

Read More
กยศ. และ กรอ.ล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
กยศ. และ กรอ.ล่าสุด

การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา (ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

การให้กู้ยืมเงินกองท

Read More
กยศ. และ กรอ.ล่าสุด

การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้ว) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

การให้กู้ยืมเงินกองท

Read More