กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กองพัฒนานักศึกษา ตัวแทนอาจารย์ และบุคลากร 5 คณะ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม : ht

Read More
กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 35

อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิ

Read More
กิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมล่าสุด

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่ 1 สร้างวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา สำน

Read More
กิจกรรมนักศึกษาทุนนักศึกษาประชาสัมพันธ์ล่าสุด

นายดนัย มีเพชร นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เดินทางไปรับมอบรางวัล กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

นายดนัย มีเพชร นักศึ

Read More