โครงการอบรมประชุมชี้แจง และให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกรอบตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง และการประเมินค่างาน (หัวหน้างาน)

โครงการอบรมประชุมชี้

Read more