หอพักนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ล่าสุดหอพักนักศึกษา

กําหนดเวลาการลงชื่อเข้าอยู่หอพักนักศึกษาและเวลาชําระเงินค่าบํารุงหอพักนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศจากหน่วยบริการ

Read More
ประชาสัมพันธ์ล่าสุดหอพักนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 

ตามที่ กองพัฒนานานัก

Read More
ประชาสัมพันธ์ล่าสุดหอพักนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ กองพัฒนานานัก

Read More
ประชาสัมพันธ์ล่าสุดหอพักนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ กองพัฒนานานัก

Read More
ประชาสัมพันธ์หอพักนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจําปีการศึกษา 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำห

Read More