โครงการอบรมประชุมชี้แจง และให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกรอบตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง และการประเมินค่างาน (หัวหน้างาน)

โครงการอบรมประชุมชี้

Read more

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่ 1 สร้างวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา สำน

Read more

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more