Author: admin

ประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับ พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รองผู้อำนวยการ ศปป.๑ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมโครงการด้านความมั่นคง ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิ

Read More
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

โครงการอบรมประชุมชี้แจง และให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกรอบตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง และการประเมินค่างาน (หัวหน้างาน)

โครงการอบรมประชุมชี้

Read More